Sen,cờ v.v

Hình Hoa Sen
(Pictures of Lotus)Hình Cờ, Bánh Xe Pháp Luân
(Pictures of Flag, Dharma Wheel)