Hình Tam Thánh  (A Three-Saint Picture)Trang nhà Pháp Nhãn kính mời qúy vị vào xem những hình ảnh Chư Phật, Bồ Tát, sen... 

Hình Đức Phật A Di Đà
(Pictures of Amitābha Buddha)
Hình Đức Phật Thích Ca
(Pictures of Lord Sakyamuni Buddha)


Hình Đức Phật Di Lặc
(Pictures of Happy Buddha)Hình Đức Quan Âm
(Pictures of Avalokiteśvara)


Hình Đức Địa Tạng
(Pictures of Earth Store)


Hình Hoa Sen, Cờ và Bánh Xe Pháp Luân
(Pictures of Lotus, Flag, Dharma wheel)